وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه میروی، یک راند دیگر مبارزه کن. وقتی بازوهایت

چنان خسته اند که قدرت گارد گرفتن نداری، یک راند دیگر مبارزه کن. وقتی که خون از دماغت

جاری ست و چشمانت سیاهی می رود و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی به...

چانه ات بزند و کار را تمام کند، یک راند دیگر مبارزه کن به یاد داشته باش مردی که همواره

یک راند دیگر مبارزه می کند هرگز شکست نمی خورد...

  " جیمز کوربت "
/ 1 نظر / 13 بازدید