مثل پرنده ای باش که بر روی شاخه ای سست آواز می خواند. . .شاخه می لرزد اما پرنده می خواند. . .چون ایمان دارد که پرواز را می داند. . .

 
/ 0 نظر / 17 بازدید