وقتی کوچکی دستانی هستند که اشکهایت را پاک می کنند..پس وقتی بزرگ شدی باید دستی باشی که اشکی را پاک کنی شاید به قیمت گریستن خودت

/ 0 نظر / 3 بازدید