نه چندان بزرگم    که کوچک بیابم خودم را  

  نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ........

..گریز از میانمایگی آرزویی بزرگ است....؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
خانوم دکتر

چرا گریز...؟ آدم های ساده را دوست دارم...همان ها که... ممنون