الیس سرزمین عجایب خودت باش..خودت راکشف کن درون تو سرزمین عجایبست که نیاز به کشف دارد درپی کشف دیگران نباش . نخهایت را به دست روزگار نده بگذار خودت نقش خودت را بازی کنی وقتی محدود می شوی که از درونت محدود شده باشی تمام این حرف ها را کنار هم بگذار دست خودت را بگیر و به دنیا سرک بکش خودت را زودتر از این باور کن که دنیا مجبورت نکند باور کنی.


اینم عکس زله بستنی ساخت من و خواهری...