همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس.....که درازست ره مقصد ومن نو سفرم.


بی حوصلگی پارسا بخاطر بیرون روی (اسهال ویروسی)