سوالبچه دارها گفتند:پیش مادر بزرگ بگذار برو حا لشو ببرتشویقاقای همسر گفت:هر طور راحتی تصمیم با خودتساکتمجردها گفتند:تربیت بچه باید با خودت باشد بگذار اجتماعی شودبچه باید برود مهد کودکمشغول تلفنهمکاران گفتند:هر جا می خواهد باشد تو باید به فکر پیشرفت خودت باشیفرشتهروانشناسان گفتند:بچه زیر 3 سال پیش مادر بزرگ معمولی بزرگ شود بهتر از مهد کودک عالیستهیپنوتیزمخانه دارها گفتند:بچه که امد سر کار رفتن معنی نداردفرشتهاز تو پرسیدم:تو گفتی..من اتاقم را می خواهم...قلب