چیزهایی هست که به شدت باهاش موافقم.و چیزهایی که به شدت انکارش می کنم.من اصلا ها وحتما ها را دوست دارم..همه این مطلق ها را..چیزهایی که فقط یک چیزند..اما ازچیزی که بسیار خسته ام می کند ..همین بستگی داره ها...همین نه خوب ها و نه بدها ..همین بلاتکلیف ها..همین اما و اگر و شاید ها...همین چیزهای خاکستری..عاشق هم سفیدم هم سیاه نه خاکستری................از پسرم برای پسرم..این روزها پسرم به مفهوم خودم پی برده و خودم یک مفهوم واقعی شده..خود هیجان انگیز ..خود مهم ..درست همانطوری که باید شکل می گرفت...امیدوارم همیشه پسرم خودت باشی خود واقعی درست شبیه الان خودت..