ضد حال نباشیم...بچه ها ابتکار عجیبی برای صدمه زدن به خودشان دارند..برای همین گاهی اوقات می توانی ضد حال باشی و خیلی مواقع را هم می شود حذف کرد برای همین وقتی داریم نه...می گوییم باید ببینیم واقعا ضرورت داشته یا نه...