در موقعیتی قرار گرفته ام که مهربانیهایی با نیمه عمر طولانی را فول دز /وریدی /باسرعت بالا تجویز می کنم البته با احتیاطات لازم که مبادا منجر به مسمومیت شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر اید.من به رویاهایم وفادارم.مهربانی رویای همیشگی من است..منتها زمانه گاهی  برای مهربانی پا نمی دهد...چهره امروز از ایینه فردا خوش است..عاشقتم مامانی


صحبت از اگر ها و کاش ها نیست..صحبت از باید ها و شدنهاست...صحبت از قلم را پیدا کردن یا نکردن نیست صحبت از دستیست که باید ترسیم کند.