خداوندا : عنایتی فرما تا با آنچه که هست آنچه که نیست را بدست آوریم...