روزهای سرد پائیزیم تابستانی شده چون گرمم می شود هنگام مزه مزه کردن قهوه داغ و دل انگیز چشمان تو برا ی خاتمه دادن به خستگی یک روز شلوغ و پرهیاهواصلا تلفیق همین گرماهای پائیز تابستانی من است که روز هایم را معتدل کرده است و بهار و تابستان و پائیز و ..را برایم یکجا هدیه اورده است.و مرا به انجایی رسانده که باور کرده ام خوشبختی جایی لابلای همین گرمیهاست.خوشبختم وقتی میرسم به نهایت درک طعم شکلات تلخ تلخ همراه با چایی داغ داغ و خوشبختم وقتی آدمهایی هستند که با دلیل دوستشان دارم.و یاداوری داشتنشان دلگرمم می کند.برای همسرم که تولدش و سالگرد ازدواجمان را یکجا هدیه اورد.......عکس در ادامه مطلب.....