1. باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ...نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه/....دغدغه هایم گاهی مادرانه است و گاهی دکترانه و من هر شب خودم را به نقد می کشم که کدامیک پر رنگتر بوده است.من چهره بیماران هر روز را می فرستم به نا کجا اباد ذهنم تا توانی بماند برای توانا کردنت.