• تصمیم بگیریم...استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر..

بابا ی پارسااگر کارتونی بود این شکلی می شدانصافا خیلی شبیه شده خودم طراحی کردم حتی پارساهم تشخیص داد.