تنها بنیانی که هر چه بلرزد محکم تر می شود دل آدمیست...


امروز وقتی در برابر خواسته نا معقول پسرم مقاومت کردم...هر چند با دایره لغات اندکش می خواست منظورش را به من بفهماند.و مامان  مامان کردن  بی فایده بود  دیدم با صدای بلند یا یا ( که با ترجمه همسر)متوجه شدیم منظورش سارا ست...من را خطاب می کرد..گویا دیگر از مامان کاری ساخته نبود دست به دامان سارا شده بود...حتما پسرکم فکر کرده باید مثل بقیه افراد سارا بگوید تا کارش راه بیفتد.چون تنها کسیست که من را مامان صدا می کند.