در میان هرسیب دانه محدودیست..در دل هر دانه سیب ها نا محدود..چیستانیست عجیب ...دانه باشیم نه سیب


دلبندم کاش می توانستم دنیا را برایت آرامتر کنم ولی مطمئنم لحظه ای که در آغوشم هستی دنیای هر دویمان آرامتر می شود...