یا رازق طفل صغیر  ... یا من هو علی کل شیئ قدیر یا من خلق اشیائ من عدم....سبحانک...دارم این دعا رومی نویسم در حالی که با صدای بسیار ارامش بخشی داره از تلویزیون پخش می شه...سبحانک یا ...شب قدر است و...حال خوبی دارم..همیشه این لحن اهنگین این دعا منو می بره به کودکیم..