زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها می ماند..زندگی درک همین اکنون است