1. گاهی پرستیدن عبادت نیست...با اینکه سر بر مهر می ذاری...گاهی برای دیدن یارت...باید سر از رو مهر برداری