وقتی پارسا کوچک بود من کتابی خوندم که بچه ها حرکات والدین رو تقلید می کنن  و من این رو روی پارسا تست کردم ..زبونم رو بیرون اوردم و پارسا هم همین کار رو کرد و بابا عکس گرفت....