• با بایک نگاه کار دلم را تمام کرد...بایک نسیم خنده به من احترام کرد