موجود هر آنچه هست، نقشست و خيال
عارف نبود هر كه نداند اين حال

بنشین قدحی باده بنوش و خوش باش
فارغ شو از این نقش و خیالات محال