برای ادمها مرز بگذارید ...مرز صمیمیت  مرز رفتار  مرز کلام .....شما این مرز را تعیین کنید   و همیشه یک قدم عقب تر بایستید..