پسرم..دوستت دارم ها را نگه می داری برای روز مبادا..دلم تنگ شده ها را..عاشقتم شده هارا..این جمله ها را که ارزشمند است را الکی خرج کسی نمی کنی..باید آدمش پیدا شود..شریعتی چه زیبا دغدغه امروز من برای فردای تو را توصیف کرده اینا را گفتم برای اینکه مهربانی ..امروز وقتی برای اولین بار دیدم دختر بچه ای همسن خودت را چه ارام وزیبا بوسیدی در هیاهوی شلوغ والتهاب اور محیط خیابان  دلم لرزید...مبادا اینطور عاشق شوی...این دل اگر کم است بگو سر بیاورم...یا رو کن که یک دل دیگر بیاورم...خیلی خلاصه عرض کنم دوست دارمت...دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم.


  1. عشق مثل الماس تراشیده پر از ابعاد است..تو فقط دانستی چون که نایاب ترین الماسی..دوستت می دارم.. ای که احساس مرا می فهمی...ای که می دانی مثل یک مثنوی شور انگیز پ ز ابیات قشنگیست..که هر یک از ان معنی ناب و لطیفی دارد...گذر سخت زمان دوری..گذر ساعت وصل به یکی چشم زدن..روح مشتاق و ستایشگر دوست..ناز معشوق و نیاز عاشق..سرخی شرم حضور..لذت بوسیدن..همدلی همنفسی همکاری..و هزاران تصویر که تو در یاد اری..ای که در مرتبه و معنی عشق قافله سالاری...