باد با چراغ خاموش کاری ندارد..اگر در تلاشی بدان که روشنی


وقتی کوچکی دستانی هستند که اشکهایت را پاک می کنند..پس وقتی بزرگ شدی باید دستی باشی که اشکی را پاک کنی شاید به قیمت گریستن خودت