دیروز" و "فردا" هر دو نامردند...

"دیروز" با خاطراتش

و...

"فردا" با وعده هایش مرا فریب دادند ...

تا نفهمم "امروزم" چگونه گذشت...