بــرای ِعوض کـردن ِ دنـیـا ،
 نیـازی به تجـمّعات ِ بیـش از دو نـفر نیسـت !
گاهـی ،...
تنـــها دو نــــفر مـی تــوانـــند ،
تمـــــام ِ دنــــــیـا را
پشت ِ میز ِ کافه ای
مثـل ِ یک حبّـه قــند
در فـنــجــانی چـــای ، به هـــم بـــزنــند !!!