مراقــــــــــــب باش !

وقتی ســوار بر تــــاب زندگــــــی شدی،

دســــــــت روزگــــــار هلــــــت می دهد؛ ...

ولی قـــــرار نیست تو بیفـــــتی!

اگر بی تـــــاب نباشی و خودت را به آســـــــــمان گـــره زده باشی،


اوج می گیری…به همین سادگی…!