یکی از خطرناک ترین حرفها این جمله است که بگوییم خواستن توانستن است.

برای اینکه خواستن توانستن نیست. خواستن فقط وقتی توانستن است که من حاضر باشم که شرایط را بیافرینم.

خواستن آفریدن است. خواستنی توانستن می شود که آفریده بشود ....
باید بعد از خواستن همه همه همه کارها را کرد تا رسید . علت این همه تاکید من این هست که روزی که شما بگویید خواستن توانستن است توهمی پیدا می کنید که بسیار خوب من می توانم فعلا صبر می کنم و بعدا هر موقع که خواستم کاری انجام دهم پس می توانم.

آدمها از اونچه از دور به نظر می رسند شکننده ترند،
آدمها از اونچه نشان می دهند که  خیلی واردند، ناوارد ترند
آدمها طفلکند، دست و پای غریب برای روی سطح آب ماندن،
آدمها خواهش اثبات اون چیزی هستند
که حتی اگر بودند هم خیلی مهم نبود که هستند یا نیستند،...
رمز آرامش درخت در بودن محض است، در اینکه دست و پایش هی تکان بیهوده ندارد،
فقط هست، ممتد و جسور، بی تقلا
آب هم هست آسمان هم هست،
  این وسط فقط ماییم
که شلنگ تخته می اندازیم