برای همه خوب باش اونکه نفهمید یک روز دلش برای خوبیات تنگ می شه..

 

 


دوستان واقعی مثل صبح هستند ؛
نمی شود تمام روز آنها را داشت...
اما مطمئنی که فردا ،
هفته ی بعد ،
و تا ابد هستند...