بدنبال آرامش نروید...چون آرامش مثل پروانه ایست که باید آرام باشید تا آهسته روی شانه های شما بنشیند......

خداوند نه برای خورشید و ماه که برای دسته گلهایی که برایمان می فرستد در انتظار پاسخ است............