قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان؛
زمـــانـی فرا مـی رســد کــه،
تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی:
"جــــبـــران مــی کـــنم..."