امروز دو نفر تو خیابون بحث شون شده بود یکی شون به عنوان نفرین می گفت الهی پول دوا و درمون بدی.....بعد که رفتم مطب منشی که پولارو اورده بود یاد اون حرف افتادم یعنی این فرهنگه که ملت ما دارن این دو قرون رو هم با اه و ناله بدن...واقعا که..