چقدر دوست داشتنی هستند آدمهایی که شبیه حرفهایشان هستند........

.

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود
هزاران شمع دیگررا روشن کند
مثل مهربانی که هیچ وقت با
تقسیم شدن کم نمی شود
زیباست که ببینی کسی میخندد ...
وزیباتر اینکه بدانی خودت
باعث خنده اش شده ای.

 


اولین جمله ای که ما در اول دبستان یاد می گیریم چیست؟

بابا آب داد / بابا نان داد

اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند :...

من می توانم بخوانم و بنویسم

و اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد می گیرند :

من می توانم بدوم
و اینچنین است که ما همیشه چشممان دنبال دست پدر است