خدایا....این تو نیستی که گاهی بزرگ تر به نظرم می آیی وگاهی کوچکتر..این من هستم که گاهی دور تر می شوم و گاهی نزدیکتر