• می توانم یک لحظه را ابدی کنم  یک نگاه را یک حس را