دیروز یک فرشته به من می گفت  توگوشی دل خود را بد گذاشتی  ان وقتها که خدا به تو می زد زنگ  اخر چرا پس جواب ندادی چرا بر نداشتی؟   با من تماس بگیر خدایا  حتی هزار بار  وقتی که نیستم  لطفا پیام خودت را     روی پیام گیر دلم بگذار   


جالبه .پارسا که در حد چند کلمه ساده حرف می زنه ..کلمه شکلات به این سختی رو اینقدر راحت بیان می کنه..شاید در دوران جنینی این کلمه رو از مامانش خیلی شنیده شاید هم زیاد خورده..ما که اندر احوالات نمو این گل پسر تحقیقات روانشناسان روردنمودیم...