لطفا و حتما جوانه بزنید ..در بهار دستهایم را در باغچه کاشتم جوانه زد..حالا باید بهار آفرین باشم......


 با باران زمین را شستم دوباره آغاز کن بشر......