هرگز
داشته هایت را
به نداشته هایت نفروش

شاید
... وقتی به نداشته هایت رسیدی

حسرت داشته هایی را بکشی
که ارزان فروختی


دست پر مهر مادر
تنها دستی ست،
که اگر کوتاه از دنیا هم باشد،
از تمام دستها بلند تر است...