نه چندان بزرگم    که کوچک بیابم خودم را  

  نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ........

..گریز از میانمایگی آرزویی بزرگ است....؟