یکی از خطرناک ترین حرفها این جمله است که بگوییم خواستن توانستن است.
برای اینکه خواستن توانستن نیست. خواستن فقط وقتی توانستن است که من حاضر باشم که شرایط را بیافرینم.
...خواستن آفریدن است. خواستنی توانستن می شود که آفریده بشود .(دکتر هولاکویی)