گاه زخمی که به پا داشته ام..زیر و بم های زمین را به من اموخته است...think