به عقب برگردید و خدا رو شکر کنید به جلو بنگرید و به او اعتماد کنید...او درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست..و اودرهایی را می گشاید که هیچکس قادر به بستنش نیست......

ممنون که هستی و هستی را رنگ می زنی..

 


باز هم صبح شد و عجله داشتن من و صورت پارسا با ری مل بنده این شکلی وقتی می پرسم این چه کاریه می گه....شکل اقا پلیس تو ی فیلم عمو پورنگ خودش رو رنگ کرده...

فقط ظرافت کار روی ابروها واقعا برام عجیب بود خیلی تمیز درش اورده بود....