.هوراهوراهوراامروز من آغاز شدم ..برای سی و سومین بار ..در را بروی زندگی باز می کنم....


به سـوی او قـدمی برداریـم ...
آتشی نمى سوزاند "ابراهیم" راو دریایى غرق نمی کند "موسى" را
کودکی، مادرش او را به دست موجهاى "نیل" می سپارد...تا برسد به خانه ی فرعونِ ثشنه به خونَ .......دیگری را برادرانش به چاه مى اندازندسر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد
 عاقبت بر تخت ملک می نشینداز این "قِصَص" قرآنى هنوز هم نیاموختی ؟!که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهدنمی توانندو که یگانه تکیه گاه من و توست !
پس به "تدبیرش" اعتماد کن
به "حکمتش" دل بسپار
به او "توکل" کن
و به سمت او "قدمی بردار"
تا ده قدم آمدنش به سوی

خود را به تماشا بنشینی