گاهی لازم است بجای یک توقف ممنوع یک حرکت گرم کرد حتی در یک روز پر از یخ.د...


ژپارک  برف بلاخره تکنیک این عکس رو یاد گرفتم پشت تصویر محو