می دانی؟یک وقت هایی بایدروی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیــل است!.و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت آن وقت با خودت بگویـی:بگذار منتـظـر بمانند!(این افکار)حسین پناهی 


خداوندا ................
زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داده است......