بعضی ها...بعضی ها آسان می آیند و آسان می روند..بعضی ها به سادگی وارد می شوند وبه سختی می روند...بعضی ها به سادگی وارد می شوند و به هیچ قیمتی نمی روند...بعضی ها نیامده می روند..بعضی ها برای وارد شدن در نمی زنند و برای رفتن اجازه نمی گیرند..بعضی ها رفیق یک لحظه اند..یک روز ..یک ماه...یک سال...ویک عمر...بعضی ها بعد از زندگانیت نیز تو را به خاطر می سپارند .و بعضی ها می آیند که با تو در همه چیز شریک شوند وبعضی ها می آیند که فقط در دوست داشتن شریکت شوند..و بعضی ها می آیند که دوست داری بیایند ..و بعضی ها نرفته دلتنگشانی...بعضی ها رد پایشان را در قلبت حک می کنند و بعضی ها گرد و غباری روی قلبت بجا می گذارند...و بعضی ها ..و بعضی ها..امان از دست خودم واین بعضی ها ....


فیلم یه حبه قند عالی بود سهل و ممتنع پر از استعاره...