پسرم ..دوستت دارم ها ..عاشقتم شده ها را نگه می داری برای روز مبادا..این کلمات را که ارزشمندند را الکی خرج کسی نمی کنی باید آدم اش پیدا شود.........


خوشحالم عزیزکم پسرکم که لبریز عشقی و محبت که می توانی دیگران را هم به همین راحتی سهیم کنی..انسان باید دوست ذاشته شود تا بتواند دوست بدارد..دوست داشتن انسانها سعادتی ست که خداوند نصیب هر کسی نمی کند پس انسانها را دوست بدار زیرا که تو سزاوار دوست داشتنی ...دوست داشتنی من...