در روز عرفه روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندی های حسین (ع)خداوند پارسا را به ما داد...و عرفه روزیست که خدا درهای بخشش و رحمتش را بر بندگانش می گشاید .باشد که باران رحمتش رابر تمام بندگانش ومخصوصا تمام بچه ها ارزانی دارد..