نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگی می بخشد...امروز روز توست...آسمان با وسعتش تقدیم تو..همسر مهربانم.